ReadyPlanet.com
dot
สารเคมีที่ใช้กำจัดปลวก article
วันที่ 21/08/2014   20:33:56

ปัจจุบันสารเคมีที่ใช้กำจัดปลวกในประเทศไทยมีหลากหลายชนิด แต่สามารถแบ่งออกออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 

1. กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต(Organophosphate) เป็นสารที่มีอันตรายต่อคน และสัตว์ รวมถึงมีพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สารเคมีในกลุ่มนี้ที่ใชในการกําจัดปลวก มี 2 ชนิดคือ Chlorpyrifos และ Fenobucarb ใช้เพื่อทําเป็นแนวป้องกันปลวกและสามารถฆ่าปลวกได้ทันทีเมื่อปลวกสัมผัสกับสาร

 

 2. กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์(Synthetic Pyrethroid) เดิมเป็นสารสกัดจากพืช ที่เคยนํามาใช้ในการกําจัดแมลง คือ Pyrethrin ซึ่งสกัดจากพืช แต่มีการสลายตัวเร็วจึงใช้กําจัดปลวกไม่ได้ ปัจจุบันจึงมีการสังเคราะห์สารชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ให้มีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นจึงสามารถใช้กําจัดปลวกได้เรียกสารในกลุ้มนี้ว่า Pyrethroid สังเคราะห์ (Synthetic pyrethroids) ซึ่งมีกลิ่นอ่อน เป็นอันตรายสูงต่อสัตว์น้ำ เมื่อนํามาใช้กําจัดปลวกจะใช้เพื่อเป็นสารไล่ปลวก

ตัวอย่างของสารสังเคราะห์ในกลุ่มนี้ที่ใช้กําจัดปลวก มี 7 ชนิดคือ Cypermethrin, Permethrin , Alphacypermethrin, Bifenthrin, Deltamethrin Fenvalerate และ Lamdacyhalothrin 

 

3. กลุ่มอื่นๆ(Other Groups) สารเคมีที่ใช้กําจัดปลวก สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อยได้แก่ agenda 25 ec

3.1 กลุ่มคลอโรนิโคตินิล(Chloronicuetinyl) เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทําให็ระบบประสาทของแมลงผิดปกติ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้ในการกําจัดปลวก คือ Imidacloprid 

3.2 กลุ่มเฟนนีลไพราโซล(Phenyl Pyrazole) เป็นสารเคมีที่มีผลกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อของปลวกให้ทํางานมากกว่าปกติมีทําให้เกิดการชักและตายได้ ตัวอย่างของสารในกลุ่มนี้ที่ใช้กําจัดปลวกคือ Fipronil 

  3.3 กลุ่มไซเลน (Silane) ได้แก่ Silafluofen 

 

4. การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) มีคุณสมบัติเปนทั้งสารกําจัดแมลงและสารกําจัดเชื้อรา 

 

5. การใช้สารสกัดจากพืช เช่น ใบยูคาลิปตัส ใบเสม็ด ใบหรือเมล็ดสะเดา ใบกะเพรา เป็นต้น สารสกัดจากพืชนั้นอาจใช้ในส่วนของน้ํามันหอมระเหย ซึ่งจะออกฤทธิ์เร็วแต่จะมีอายุการใช้งานสั้น หรืออาจใช้ในรูปแบบของสารสกัดในสารสะลายต่างๆ เช่น Petroleum Ether, Chloroform และ Ethyl Acetate เป็นต้น

 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น การเลือกใช้สารป้องกันและกําจัดปลวกจึงเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากพบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย่สัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้บริการป้องกัน และกําจัดปลวกจากบริษัทรับกําจัดปลวก ที่ได้รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและควรตรวจสอบรายการสารเคมีที่บริษัทใช้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ เพื่อเป็นข็อมูลเบื้องต้น ในการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการดังกล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก..

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
ความรู้ทั่วไป

วิธีการกำจัดปลวกวิธีใดให้ประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 20/09/2015   14:28:57 article
ระบบกำจัดปลวกแบบฉีดพ่นสารเคมี วันที่ 13/09/2015   22:00:37
กำจัดปลวกอย่างไรให้ได้ผล วันที่ 16/04/2015   22:02:35 article
ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับปลวก วันที่ 18/03/2015   15:01:19
การรับประกันการกำจัดปลวกจาก Bugexpert8 วันที่ 04/09/2014   12:38:23 article
เลือกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกอย่างไร..ให้ปลอดภัย วันที่ 20/09/2015   14:23:53 articleบริการกำจัดปลวก โดยบริษัทกำจัดปลวกอันดับ1 ของไทย บริษัทกำจัดปลวกที่ได้มาตรฐาน ใบอนุญาต อย. เลขที่ 12/2553 และ 18/2553 | Copyright © 2010 กำจัดปลวก by Bug expert Co.,Ltd. All r

บริษัทบั๊กเอ็กซ์เปอร์ตจำกัด
ที่อยู่  เลขที่ 48/15 ถนนเสนานิคม (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กทม.     รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร :  0-2553-0833-5 Fax #12     มือถือ :   089-0088-460
E-mail : coring8888@gmail.com
เว็บไซต์ www.bugexpert8.com

 

กำจัดปลวก | บริษัทกำจัดปลวก | รับกำจัดปลวก |